top of page

OBCHODNÉ PODMIENKY A POŠTOVNÉ

 

1. Všeobecné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.adelkaskitche.com, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť House of Nature s.r.o., Miletičova 90, 82109 Bratislava,

IČO: 50 930 788, DIČ: 2120564446.
Email: adelkaskitchen@gmail.com  alebo bioaromatica.shop@gmail.com
Tel.: +421 905 503 914

č.živnostenského registra 110-257968

Predávajúci
Predávajúcim je prevádzkovateľ internetového obchodu www.adelkaskitchen.com, spoločnosť House of Nature s.r.o., Miletičova 90, 82109 Bratislava.


Kupujúci
Kupujúcim je každý užívateľ internetu, ktorý si objedná akýkoľvek tovar z ponuky internetového obchodu na stránke www.adelkaskitchen.com.

Tieto obchodné a dodacie podmienky stanovujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho. Kupujúci objednaním tovaru akceptuje Obchodné a dodacie podmienky vyhlásené Predávajúcim. Obchodné a dodacie podmienky sú pre obidve zmluvné strany záväzné, ak sa nedohodnú inak.


Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.adelkaskitchen.com (ďalej len "tovar") uzavretá spôsobom podľa bodu 2. týchto obchodných podmienok.

2. Spôsob objednania tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy


Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len "objednávka") spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku v Obchodných podmienkach. Kupujúci si môže na internetovom obchode www.adelkaskitchen.com objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo Pridať do košíka!

Náležitosti objednávky 
Každá objednávka kupujúceho musí obsahovať nasledujúce údaje: 

 1. Identifikácia predávajúceho - obchodné meno a sídlo, IČ predávajúceho (je automaticky uvedené pri zadávaní objednávky kupujúcim).

 2. Identifikácia kupujúceho - meno a priezvisko alebo názov, ochodné meno; bydlisko alebo miesto podnikania, sídlo; telefón (voliteľné) a e-mail kupujúceho (vyplní kupujúci v elektronickom formulári pri procese objednávania/registrácii).

 3. Identifikácia predmetu objednávky – tovaru – kódom (je automaticky zvolený pri výbere predmetu objednávky – tovaru z ponuky internetového obchodu).

 4. Množstvo požadovaných kusov tovaru (vyplní kupujúci v elektronickom formulári pri procese objednávania).

 5. Jednotkovú cenu každej tovarovej položky objednávky a celkovú cenu objednávky vrátane ceny dopravy tovaru kupujúcemu (doplní sa automaticky).

 6. Vybraný spôsob platby (vyberie kupujúci z dostupných možností).

 7. Adresu pre dodanie tovaru (vyplní kupujúci v elektronickom formulári pri procese objednávania/registrácii

Za správnosť údajov v objednávke zodpovedá kupujúci.

Na záver nezabudnite potvrdiť svoj súhlas s Obchodnými a dodacími podmienkami. Ak je všetko v poriadku, odošlite svoju objednávku stlačením tlačidla Objednávka s povinnosťou platby!

Tovar je týmto záväzne objednaný. Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje.


Odoslanou objednávkou sa Kupujúci zaväzuje objednaný tovar prevziať a zaplatiť za neho dohodnutú sumu. Kupujúci berie na vedomie, že odoslanie objednávky Predávajúcemu sa kvalifikuje ako návrh na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka, pričom záväznou súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto Obchodné a dodacie podmienky.


Predávajúci potvrdí odoslanú objednávku Kupujúceho najneskôr do 1-5 pracovných dní e-mailom alebo telefonicky.


Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením objednávky Predávajúcim Kupujúcemu. Záväzným potvrdením objednávky vzniká spotrebiteľská kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany.


Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu správne objednaný tovar, za cenu dohodnutú v objednávke a v dohodnutom termíne.


Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky Kupujúceho, množstva tovaru, výšky kúpnej ceny, nákladov na prepravu, vzdialenosťou a podobne, žiadať od Kupujúceho autorizáciu (ďalšie potvrdenie) objednávky vhodným spôsobom, ako napríklad v písomnej forme alebo telefonicky. V prípade ak Kupujúci túto autorizáciu (ďalšie potvrdenie) požadovaným spôsobom v lehote určenej Predávajúcim nevykoná, kúpna zmluva sa od začiatku ruší. Zmluvné strany sú si povinné vydať všetko, čo si do okamihu zrušenia zmluvy plnili.

Odmietnutie objednávky 
Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku kupujúceho v prípade, že kupujúci v minulosti aspoň raz neodobral objednaný tovar, alebo opakovane bezdôvodne tovar vrátil predávajúcemu.

3. Vybavenie objednávky


Objednávky sú vybavované priebežne v pracovných dňoch v čase od 11.00 do 16:00 hod. Podľa spôsobu objednania tovaru je zákazník informovaný o termíne dodania tovaru e-mailom alebo telefonicky. Pre rýchle vybavenie objednávky a správne doručenie tovaru je potrebné uvádzať aktuálnu dodaciu adresu vrátane PSČ a čísla domu, krstného mena, telefónneho čísla, atď. Ak je tovar na sklade, tovar je vyexpedovaný v priebehu 5 pracovných dní.

V prípade, že objednaný tovar, alebo časť tovaru nie je na sklade, bude Kupujúci informovaný buď e-mailom, alebo telefonicky a s Predávajúcim sa dohodne na ďalšom postupe. V prípade, že z objednávky nechýba väčšia časť, Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť objednávku a vyexpedovať aspoň väčšiu časť, o čom bude taktiež Kupujúci informovaný.

4. Spôsob doručenia a cena za dopravu


Podmienky pre maloobchodných odberateľov
Tovar do hmotnosti 4,99 kg posielame prostredníctvom Slovenskej pošty.

Hmotnosť zásielky do 4,99 kg

DOBIERKA

Slovenská pošta - uloženie na pošte, nákup do 40,-euro: 4,90,-euro

Slovenská pošta - uloženie na pošte, nákup nad 40,01,-euro: 1,50,-€

 

PLATBA VOPRED

Slovenská pošta - uloženie na pošte, nákup do 40,-euro: 3,90,-euro

Slovenská pošta - uloženie na pošte, nákup nad 40,01,-euro: 0,-€

 

Objednávky vybavujeme v lehote 1-14 dní. Tovar, ktorý máme skladom odosielame do 7 pracovných dní, mimo dovoleniek, ktoré budú vypísané na stránke www.adelkaskitchen.com. Tovar, ktorý nie je skladom Vám objednáme alebo vás oboznámime s jeho výpadkom na sklade.

 
Ak bude tovar natoľko veľkého rozmeru alebo natoľko ťažký  alebo ho bude potrebné poslať vo dvoch a viac balíkoch, Predávajúci si vyhradzuje právo účtovať extra poštovné. Naša firma sa zaväzuje optimalizovať náklady v prospech zákazníka s ohľadom na zasielaný tovar.

Podmienky pre veľkoobchodných odberateľov

Úhrada poštovného veľkoobchodným odberateľom je spoplatnené v plnom rozsahu. Naša firma sa zaväzuje optimalizovať poštovné a prepravné náklady vždy v prospech zákazníka.


Cena za dopravu mimo SR - v rámci EU

Cena bude stanovená individuálne podľa povahy zásielky a preferovaného spôsobu dodania. O cene zásielky bude predávajúci kupujúceho informovať emailom alebo telefonicky.

Číslo bankového účtu

IBAN: SK9711000000002940041792

TatraBanka 2940041792 / 1100

Slovenská republika

 

5.Ochrana osobných údajov

 

Pri realizovaní Vašich objednávok cez internetový obchod www.adelkaskitchen.com potrebujeme poznať niektoré vaše osobné údaje. Evidované údaje o Kupujúcich sú používané výlučne pre potreby internetového obchodu www.adelkaskitchen.com – najmä kúpy a doručenia kupujúcim objednaného tovaru. Tieto údaje chránime pred zneužitím a zaručujeme vám, že nikdy nebudú zverejnené ani nebudú poskytnuté inému subjektu s výnimkou dopravcu t.j. subjektu, ktorý zabezpečí doručenie tovaru Kupujúcemu a spoločnosti vedúcej predávajúcemu účtovníctvo; pričom s týmito spoločnosťami sa zaväzujeme upraviť náš zmluvný vzťah tak, aby boli Vaše osobné údaje chránené rovnako, ako sa k tomu zaväzujeme my. Na ochranu osobných údajov je kladený vysoký dôraz. Vaše údaje sú v maximálnej miere chránené proti odcudzeniu a zneužitiu. Osobné údaje za účelom doručenia tovaru môžu byť poskytnuté:
Slovenská pošta alebo zmluvnému prepravcovi.

 

Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je za účelom naplnenia kúpnej zmluvy povinný oznámiť Predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu dodania tovaru vrátane PSČ, e-mailovú adresu a prípadne telefóne číslo.

 

Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Kupujúci vyhlasuje, že oboznámením sa s týmito Obchodnými a dodacími podmienkami súhlasí v zmysle ust. § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich v informačnom systéme súvisiacom s prevádzkovaním e-shopu www.adelkaskitchen.com . Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.

 

Prevádzkovateľ týchto stránok (ktorý je zároveň prevádzkovateľom e-shopu) je správcom a súčasne spracovateľom osobných údajov v zmysle vyššie uvedeného zákona. Tieto stránky obsahujú platné identifikačné údaje prevádzkovateľa elektronického obchodu a aktualizovaný zoznam kontaktov pre styk so zákazníkmi.

 

Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

6. Storno objednávky

Storno objednávky zo strany Kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred doručením potvrdenia o odoslaní objednávky písomne alebo telefonicky.

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

1.Objednávku nebolo možné akceptovať (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)

2.Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 7-mich pracovných dní.

7.Zrušenie objednávky

 V prípade, že je predaj tovaru uskutočnený na základe zmluvy uzatvorenej pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia tovaru. 
Oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy uzatvorenej na diaľku musí byť predávajúcemu doručené do skončenia lehoty pre odstúpenie a predávajúcemu musí byť riadne vrátený kompletný tovar (plnenie) v pôvodnom stave, teda: 

 1. tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale-originálne uzavretý, nepomačkaný...

 2. tovar nesmie byť použitý, 

 3. tovar musí byť nepoškodený, 

 4. tovar musí byť kompletný, 

 5. spolu s tovarom kupujúci zašle doklad o jeho kúpe (faktúru).

Kupujúci by mal tovar zaslať naspäť predávajúcemu doporučene, nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu na ceste (doporučene neznamená na dobierku). Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru predávajúci zašle peniaze za tovar poštovou poukážkou alebo bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude predávajúci, žiaľ, môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť. Tovar, ktorý bol vyrobený na objednávku kupujúceho a podľa špecifikácií kupujúceho, nie je možné vrátiť.

8.Reklamácie a reklamačný poriadok 
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (podľa §619 Obč. zák.) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci počas záručnej doby. Záručná doba je rôzna - podľa charakteru výrobku a je uvedená na konkrétnom tovare. Vyhlásením v doklade o kúpe vydanom kupujúcemu môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom, pričom podmienky a rozsah tejto záruky určí v doklade o kúpe.
Spolu so zakúpeným tovarom predávajúci vydá kupujúcemu doklad o kúpe (faktúra), ktorý slúži aj pre účely prípadnej reklamácie. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (podľa §626 Obč. zák.).
Povinnosti voči reklamujúcemu:

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci (reklamujúci) právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. 

 2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. 

 3. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy) (podľa §623 Obč. zák.).

9.Záverečné ustanovenia

Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že akákoľvek komunikácia medzi nimi formou emailu alebo internetu sa stáva platnou a záväznou v plnom rozsahu.


Každý Kupujúci je povinný si tieto obchodné podmienky prečítať pred samotným nákupom a plne súhlasí so všetkými jeho ustanoveniami.


Všetky vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka - pre maloobchod alebo Obchodného zákonníka - pre veľkoobchod.

V Bratislave 29.10..2017 House of Nature s.r.o.

bottom of page